Asbest

Asbest är en samlande beteckning på olika fiberartade kristalliserade silikater. Det är en oorganisk mineralfiber.

Asbest är helt ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat. Det är först när material innehållande asbest börjar bearbetas som fibrer kan frigöras och bilda ett damm som vid inandning kommer in i kroppens luftvägar.

Som värmeisolering har asbest installerats i rör och värmepannor, bullerdämpning och armering i skivor, kanaler och golvplattor, i underskikt till plastmattor, i färger och plaster och i fix och fog till kakel.

Arbetsmiljöverket har regler för hur behöriga saneringsföretag ska sanera asbest. En asbestsanering inleds med att området spärras av och säkerhets- och luftslussar sätts upp. Ett undertryck i slussen hindrar asbestfibrerna från att ta sig ut i andra kringliggande lokaler. Asbestsanerarna använder speciella skyddskläder, och masker med ett så kallat P3-filter. Efter avslutad rivning och innan saneringszonen lämnas för efterventilering skall alla ytor samt utrustning dammsugas och våttorkas. Även dammsugaren rengörs och filtret byts ut. Allt avfall hanteras på ett sätt så att asbesten inte sprids, och transporteras sedan för deponi till närmast belägna återvinningscentral.